Príroda ťa čaká, tak sa nenechaj zaskočiť.

Blog

Všeobecné podmienky a zásady ochrany osobných údajov

VŠEOBECNÉ PODMIENKY
1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY
1.1 Predávajúcim je TradePro s.r.o. Zvolenská cesta 46, 97405, Banská Bystrica, IČO: 45248991 IČ DPH: SK2022903729, tel. 048/4131524, e-mail: info@outmeals.sk (ďalej len predávajúci).
1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.
1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
1.5 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť tieto Obchodné podmienky.
1.6 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. OBJEDNÁVANIE
2.1 Tovar môže kupujúci objednávať len prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho. Iný spôsob objednávky nemusí byť predávajúcim akceptovaný alebo môže spôsobiť nedodanie tovaru.
2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci počas pracovných dní do 48 hodín a to zaslaním e-mailu o vybavovaní jeho objednávky vo vybraných prípadoch telefonicky. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!
2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť v Zákazníckej sekcii na web-stránke predávajúceho, telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, …).
2.7 Predávajúci si vyhradzuje právo bez ďalšieho upozornenia zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
a) tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) vystavená cena tovaru bola chybná
c) tovar predávajúcemu nedodal výrobca alebo dodávateľ

2.8. Údaje zverejné pri popise tovaru pri sú len orientačné a môžu sa meniť.

3. CENY
3.1 Predávajúci je platcom DPH.
3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy.

3.3 Predajca si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Ceny všetkých tovarov sa môžu sa líšiť od cien v predajniach. Tovary uvedené na tejto stránke neslúžia ako ponuka tovarov v predajniach.
3.4 Cena uvedená pri tovare je platná len v čase zobrazenia ceny kupujúcemu a pri objednávaní tovaru. Cena tovaru v objednávke sa nemení pri znižení alebo zvýšení ceny tovaru v budúcnosti.

4. PLATBY
4.1 Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku alebo prevodom na účet predávajúceho na základe proforma (zálohovej) faktúry. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci proforma (zálohovú) faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Tútu platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:
a) prevodným príkazom zo svojho účtu,
b) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho
4.2 Platba pre kupujúceho zo Slovenska je možná iba v EUR. Kupujúci z Českej republiky platí zásielku na dobierku v iba CZK.
4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.
4.4. Predávajúci si vyhradzuje zmenu druhu platby a to z dobierky na prevod na účet, ak zákazník v predchádzujúcich obdobiach neprevzal tovar alebo stornoval objednávku po jej odoslaní. Predávajúci je povinný o tom e-mailom informovať zákazníka. Zákazník má právo po takejto zmene stornovať bezodplatne objednávku.

5. DODACIE PODMIENKY
5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 48 hodín alebo do 14 dní od potvrdenia objednávky (podľa vybraného druhu tovaru a informácie o dodacej lehote pri ňom uvedenej), maximálna doba dodania je 30 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok.
5.2 Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

6. DORUČENIE TOVARU
6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:
a) kuriérskou službou, cena dopravy je 2,90€ s DPH resp. 3,2€ s DPH
b) Slovenskou poštou s dodaním na poštu. (Oznámenie o doručení na príslušnú poštu podľa zadanej adresy a možnosti vyzdvihnutia tovaru, oznámi pošta kupujúcemu sms správou, resp. odoslaním e-mailovej správy.) Cena dopravy je 2,9€ s DPH
c) pri doručení do iného štátu ako Slovenská republika, sa tovar doručuje len kurirérskou službou. Cena dopravy do Českej republiky je 6,50€ s DPH.

6.3 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
6.4 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky a zároveň skontrolovať obsah zásielky a ak zistí, že obsah zásielky je iný alebo zásielka prišla nekompletná, kupujúci je povinný v čo najkratšom čase kontaktovať predávajúceho, najneskôr však do 2 pracovných dní od prevzatia zásielky.
6.5 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list. Predavújúci taktiež dodá spolu s tvovarom návod na obsluhu a záručný list ak to vyžaduje povaha tovaru.
6.6 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.
6.7 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.
6.8 Predávajúci si vyhradzuje právu na zmenu doručenia tovaru Slovenskou poštou na Kuriersku službu a to len v prípade ak je zásielka tažšia ako 10kg alebo jej rozmery nevyhovoujú prepravným podmienkam Slovenskej pošty. Predávajúci nesmie zmeniť cenu za spôsob dopravy, ktorý si vybral Kupujúci
7. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY
7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona „od kúpnej zmluvy“, ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
7.2 Bod 7.1 týchto Obchodných podmienok sa vzťahuje iba na kupujúceho, ktorý si tovar objednal ako súkromná osoba (fyzická osoba nepodnikateľ) a tento tovar mu bol doručený kuriérom alebo poštou.
7.3 Tovar na vrátenie musí byť:

a) nepoškodený,
b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, …),
c) vrátane originálneho obalu, pokiaľ možno nepoškodeného, okrem prípadov, ak ide o obaly výrobkov, ktoré nie je možné otvoriť bez porušenia celistvosti obalu.
d) vrátane priloženého dokladu o kúpe.
7.4 Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese TradePro s.r.o., Zvolenská cesta č.46 – Areál 17, 974 05 Banská Bystrica, e-mail: info@outmeals.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Formulár na odstúpenie od zmluvy si môžte stiahnuť na nasledovnom linku:

https://outmeals.sk/wp-content/uploads/2021/05/formular_na_odstupenie-converted.pdf

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
7.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.4 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

7.6 Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru oddobne ako v kamennom obchode.

8. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE
8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Občianskym zákonníkom a príslušními predpismi.
8.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Pri nákupe tovaru obdrží kupujúci potvrdený záručný list.

8.3 Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení – ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.

8.4 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.
8.5 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, kópie faktúry, dodacieho listu a originál záručného listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.
8.6 Tovar na reklamáciu kupujúci posiela bez dobierky a s doručením na adresu  predávajúceho: Zvolenská cesta č.46 – Areál 17, 974 05 Banská Bystrica, inak zásielka nebude prevzatá.
8.9 Oprávnená záručná oprava je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ochrana osobných údajov zákazníkov

Podmienkou vybavenia Vašej objednávky je evidovanie Vašich osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je nepovinné, dobrovoľné, ale v prípade ich neposkytnutia nebude možné uspokojiť Vaše požiadavky a umožniť Vám nakupovať v našom internetovom obchode.
Účel spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva výlučne pre potreby ich poskytovania príslušnému útvaru Policajného zboru SR na základe osobitného predpisu a prípadne za účelom potreby ich sprístupnenia alebo poskytnutia iným orgánom verejnej správy, ak takú povinnosť ukladá prevádzkovateľovi všeobecne záväzný právny predpis.

Okruh príjemcov osobných údajov:

TradePro s.r.o. rešpektujúc súkromie osôb sa zaväzuje zhromažďovať iba tie osobné identifikačné údaje (informácie, ktoré umožňujú alebo uľahčujú identifikáciu ktorejkoľvek osoby, napr. meno, bydlisko, e-mail, ako aj informácie o osobe, ktoré preukazujú právny nárok tejto osoby, zakúpiť v našej spoločnosti produkty, podliehajúce osobitnému konaniu), ktoré nám sami a dobrovoľne poskytnete, a ktoré nevyhnutne potrebujeme za účelom poskytovania čo najlepších služieb.

Či nám oznámite tieto informácie, bude záležať len na Vás. Osobné údaje, ktoré sú súčasťou objednávky a boli nám oznámené v priebehu registrácie zákazníka, sú našou spoločnosťou považované za dôverné a sú chránené proti zneužitiu. Pokiaľ je k umožneniu nákupu potrebné predložiť ďalšie doklady je so všetkými na týchto dokladoch uvedenými údajmi zaobchádzané spôsobom, uvedeným v týchto obchodných podmienkach.

Zaslaním záväznej objednávky udeľuje kupujúci našej spoločnosti časovo neobmedzený súhlas so spracovaním osobných údajov. Naša spoločnosť zaznamenáva a spracováva Vami poskytnuté osobné údaje za účelom obchodu, služieb a preverenia veku kupujúceho.

TradePro s.r.o. sa zaväzuje, že informácie o osobných údajoch, získané prostredníctvom našej webovej stránky a internetového obchodu, neposkytne tretím osobám, nepredá a ani neprenajme.

TradePro s.r.o. je nútená zverejniť nevyhnutnú časť Vašich osobných údajov prepravným spoločnostiam, ktoré zabezpečujú prepravu našich produktov až k Vám na základe Vašej záväznej objednávky. Tieto spoločnosti zodpovedajú za ochranu Vašich osobných údajov v súlade s platným právnym poriadkom SR.
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a nepovinné. TradePro s.r.o. bude Vaše osobné údaje prijímať, používať, ukladať a vyraďovať v súlade s príslušnými vnútornými normatívnymi právnymi aktmi spoločnosti, najmä v súlade so zákonom č.428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Podľa ustanovenia § 20, ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov ste oprávnený (a) kedykoľvek písomne namietať proti ďalšiemu spracovaniu, resp. využívaniu Vašich osobných údajov a to aj v prípade poštového, faxového, elektronického alebo telefonického styku.
Ak nám poskytnete Vaše osobné údaje, kedykoľvek budete mať možnosť zmeniť tieto údaje, resp. ich odstrániť a to za podmienky, že nám to oznámite telefonicky, faxom alebo poslaním e-mail.
11. Záverečné informácie
11.1 Dozor nad poskytovaní služieb vykonáva  Slovenská obchodná inšpekcia, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava.

11.2 Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim je možné riešiť prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov a to až potom čo Kupujúci Predávajúceho kontaktoval so žiadosťou o nápravu a Predávajúci na jeho žiadosť o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedal zamietavo, prípadne na jeho žiadosť neodpovedal  viac ako 30 dní. Spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt systému alternatívneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava ars@soi.sk alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej platformy, ktorú nájde na http://ec.europa.eu/consumers/odr/

11.3 Všetky informácie uvedené ako popis tovaru alebo rozšírený popis tovaru, sú informácie prebraté od výrobcu alebo dovozcu tovaru do Európskej únie. Tieto informácie sa môžu od skutočného popisu tovaru líšiť. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné rozdiely medzi popisom alebo rozšíreným popisom tovaru uvedenom na týchto stránkach a skutočnosťou.

11.4 Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.2.2021 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

V Banskej Bystrici, 1.2.2021

Nákupný košík zatvoriť